Sixty-Three Nayanars     Homepage

  Foreword
  Introduction:
    Sacred Sequence

  01. Thiru-Nilakantar
  02. Iyarpagai
  03. (Ilaiyangudi) Marar
  04. Meyporul
  05. Viranmindar
  06. Amarnithi
  07. Eripathar
  08. Enathi
  09. Kanappar
  10. (Kungiliya) Kalayar
  11. Manakanjarar
  12. Arivatayar
  13. Anayar
  14. Murthi
  15. Muruga
  16. Rudra-pasupathi
  17. Thiru-nalai-povar
  18. Thiru-kurippu-thondar
  19. Chandesar (Chandi Perumaan)
  20. Thiru-navuk-arasar (Appar)
  21. Kulachirai
  22. Kurumbar
  23. Karaikkal Ammaiyar
  24. Apputhi Adigal
  25. Thiru-nila-nakkar
  26. Nami-nandi Adigal
  27. Thiru-jnana-sambandar
  28. Kalikamar
  29. Tirumular
  30. Dandi Adigal
  31. Murkhar
  32. Somasi Marar
  33. Sakkiyar
  34. Sirappuli
  35. Siruthondar
  36. Cheraman Perumal
  37. Gananathar
  38. Kutruvar
  39. Pugal Cholar
  40. Narasinga Munaiyar
  41. Athipathar
  42. Kalikambar
  43. Kaliyar
  44. Sathi
  45. Aiyadigal Kadavarkon
  46. Kanampullar
  47. Kariyar
  48. (Ninra-Seer) Nedumaran
  49. Vayilar
  50. Munai-aduvar
  51. Kalar-singar
  52. Idankaliyar
  53. Seruthunaiyar
  54. Pugal-thunaiyar
  55. Kotpuliyar
  56. Pusalar
  57. Mangaiyarkarasi Ammaiyar
  58. Nesar
  59. Senganar (Ko-Chengat Cholar)
  60. Thiru-Nilakantha Yalpannar
  61. Sadaiyar
  62. Isai-jnani Ammaiyar
  63. Sundarar (Murthi)

    - Manikkavasagar     - Raamalinga     - Ramana-Maha-Rishi

  Back to God Siva page